Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

My, společnost SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Německo, představujeme jako provozovatel internetové platformy správce odpovědného za zpracování osobních údajů uživatelů internetové platformy. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži internetové platformy, kontaktní osoby pro dotazy ohledně zpracování osobních údajů jsou uvedeny přímo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

K ochraně vašeho soukromí a vašich osobních údajů přistupujeme s veškerou vážností. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a využíváme pouze v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a rovněž příslušné legislativy o ochraně osobních údajů, zejména evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a národních předpisů o ochraně osobních údajů. Přikládáme velký význam tomu, abychom důvěru, kterou jste nám projevili, ospravedlnili i v tomto ohledu. Vaše osobní údaje proto chráníme zejména před přístupem neoprávněných osob.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, v jakém rozsahu a za jakým účelem se zpracovávají osobní údaje v souvislosti s využíváním této internetové platformy.

Požadujete-li další informace o nástrojích a souborech cookie, které na tomto webu používáme, a přejete-li si přizpůsobit nastavení souborů cookie, klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“. Upozorňujeme, že v závislosti na nastavení se může stát, že nebudete moct využívat všechny funkce stránek.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Do této kategorie spadají veškeré informace o vaší identitě jako např. vaše jméno, e-mailová nebo doručovací adresa. Oproti tomu informace, které nelze propojit s vaší identitou (jako např. statistické údaje, třeba o počtu uživatelů internetové platformy), se nepovažují za osobní údaje.

Naši internetovou platformu můžete vždy využívat bez toho, abyste prozradili svou totožnost a uváděli osobní údaje. V takovém případě zaznamenáváme pouze obecné informace o návštěvě naší internetové platformy. Pro některé z nabízených služeb však od vás shromažďujeme osobní údaje. Tyto údaje pak zpracováváme pouze za účelem používání této internetové platformy, zejména za účelem poskytnutí požadovaných informací. Při shromažďování osobních údajů se musí povinně uvádět pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné. Kromě toho lze uvádět i další údaje, jejich uvedení je však dobrovolné. V obou případech informujeme o tom, zda se jedná o pole pro povinně nebo dobrovolně zadávané údaje. O konkrétních podrobnostech informujeme v příslušné části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s využíváním naší internetové platformy neprobíhá automatizované rozhodování na základě vašich osobních údajů.


Zpracování osobních údajů

Vaše údaje ukládáme na speciálně zabezpečených serverech umístěných na území EU. Ty jsou pomocí technických a organizačních opatření zabezpečeny proti ztrátě, zničení, přístupu a pozměňování nebo šíření vašich údajů nepovolanými osobami. Přístup k vašim údajům je umožněn pouze malému okruhu povolaných osob. Tyto osoby jsou pověřeny technickou, obchodní nebo redakční správou serveru. I přes pravidelnou kontrolu není možná dokonalá ochrana proti všem nebezpečím.

Vaše osobní údaje se po internetu přenáší šifrovaně. Pro přenos dat používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).


Předávání osobních údajů dalším subjektům

Vaše osobní údaje používáme výhradně k poskytování služeb, které jste si vyžádali. Pokud při poskytování služeb využíváme externí dodavatele, mají tito dodavatelé přístup k údajům výhradně pro účely poskytnutí těchto služeb. Pomocí technických a organizačních opatření zajišťujeme dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a zavazujeme k tomu i své externí dodavatele.

Kromě toho bez vašeho výslovného souhlasu nikdy nepředáváme údaje dalším subjektům, zejména ne k reklamním účelům. Vaše osobní údaje se předávají jedině tehdy, pokud jste k tomu sami dali souhlas nebo pokud jsme na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních nařízení oprávněni nebo povinni tak učinit. Tak tomu může být zejména v případě poskytnutí informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví.


Právní důvody zpracování osobních údajů

Pokud si vyžádáme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je právním důvodem zpracování vašich údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, protože je to nutné v rámci smluvního nebo podobného vztahu, je právním důvodem zpracování osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje kvůli splnění právního závazku, je právním důvodem zpracování osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení GDPR.

Jako právní důvod pro zpracování osobních údajů přichází dále v úvahu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, pokud je zpracování vašich osobních údajů nutné pro naplnění oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany a vaše zájmy a základní práva a svobody nevyžadují ochranu osobních údajů.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vždy informujeme o právním důvodu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje.


Mazání údajů a doba ukládání

Vaše osobní údaje vždy mažeme nebo blokujeme tehdy, když zanikne účel ukládání. Údaje ale mohou zůstat uloženy po delší dobu, jestliže to požadují právní předpisy, kterým podléháme, například s ohledem na zákonné povinnosti uchovávání dat a dokumentace. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, resp. zablokujeme po skončení požadované lhůty.


Používání naší internetové platformy


Informace o vašem koncovém zařízení

Při každém přístupu na naši internetovou platformu shromažďujeme nezávisle na registraci následující informace o vašem koncovém zařízení: IP adresu vašeho koncového zařízení, dotaz vašeho prohlížeče a čas tohoto dotazu. Kromě toho se v rámci tohoto dotazu shromažďují údaje o stavu a množství přenesených dat. Shromažďujeme rovněž informace o prohlížeči, operačním systému a jejich verzích používaných na koncovém zařízení. Rovněž shromažďujeme informace o tom, ze kterého webu jste na naši internetovou platformu přišli. IP adresa vašeho koncového zařízení se při tom ukládá pouze na dobu používání internetové platformy a poté se vymaže nebo se zkrácením anonymizuje. Ostatní údaje se ukládají na omezenou dobu.

Tyto údaje využíváme k provozování naší internetové platformy, zejména za účelem zjišťování a odstraňování chyb, k určování vytížení internetové platformy a provádění úprav a vylepšování. V technicky nezbytných případech spočívá v těchto účelech také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který je právním základem tohoto zpracování. Ve všech ostatních případech je právním základem tohoto zpracování váš případně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Používání souborů cookie

Na naší internetové platformě se stejně jako na mnoha dalších webech používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači a obsahují určitá nastavení a data pro komunikaci mezi naší internetovou platformou a vaším prohlížečem. Soubor cookie zpravidla obsahuje název domény, z níž byl odeslán, a rovněž informace o svém stáří a alfanumerickou identifikační značku.

Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše koncové zařízení a okamžitě zpřístupnit případné předvolby. Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat internetovou platformu a poskytovat vám ještě kvalitnější služby přizpůsobené vašim potřebám. V tom rovněž spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. U souborů cookie, které přesahují technicky nezbytnou míru, vás o souhlas se zpracováním žádáme v rámci našeho banneru s upozorněním na používání souborů cookie / centra předvoleb ochrany osobních údajů. Pokud souhlas neudělíte, nebudeme samozřejmě vytvářet soubory cookie, které nejsou nezbytné pro technický provoz webu. V případě vašeho souhlasu představuje i on právní základ našeho zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookie, které používáme, jsou takzvané relační cookies, které se po skončení relace prohlížeče automaticky mažou. Kromě toho se používají i soubory cookie s delší dobou uložení, které umožňují použít provedená nastavení a předvolby i při další návštěvě naší internetové platformy.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie akceptují automaticky. Ukládání souborů cookie však můžete zakázat nebo můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás před uložením souborů cookie pokaždé upozornil. Už uložené soubory cookie je také možné vymazat ručně v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud ukládání souborů cookie zakážete nebo potřebné soubory cookie vymažete, budete za určitých okolností moci naši internetovou platformu používat jen v omezeném rozsahu nebo ji nebudete moci používat vůbec.


Používání technicky nezbytných souborů cookie

Některé soubory cookie jsou technicky nezbytné k tomu, abyste mohli používat naši internetovou platformu. Pomocí těchto souborů cookie shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

 •  nastavení jazyka

 •  nastavení vyhledávání

 • informace pro identifikaci, resp. ověření uživatele

 • údaje pro nerušené přehrávání audio- nebo videoobsahu

Soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš počítač a okamžitě zpřístupnit případné předvolby. Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat internetovou platformu a poskytovat vám ještě kvalitnější a uživatelsky přívětivé služby. Používání souborů cookie je kromě toho nutné k tomu, abychom vám usnadnili používání naší internetové platformy. Některé funkce lze poskytovat pouze díky využívání souborů cookie. To se týká vyhledávání, nastavení jazyka a podobně. Z toho rovněž vyplývá náš oprávněný zájem jako právní důvod pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie podle čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR.


Používání analytických souborů cookie („Google Analytics“)

Kromě toho používáme na našem webu soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho uživatelského chování, tzv. analytické cookies. Pomocí těchto souborů cookie shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

 • četnost zobrazení stránek

 • hledané pojmy

 • používání funkcí webu

 • doba setrvání

Vaše údaje získané pomocí souborů cookie se pseudonymizují, takže přiřazení údajů ke konkrétnímu uživateli již není možné, pokud je jednoznačně a aktivně neschválíte.

Analytické soubory cookie využíváme k vylepšování a optimalizaci kvality a obsahu naší internetové platformy a k ověřování a vylepšování jejich dosahu a nalezitelnosti. Analytické soubory cookie používáme pouze s vaším souhlasem. Právní základ zpracování tvoří čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

K analýze chování uživatelů využíváme k výše uvedeným účelům software Google Analytics, který opět využívá soubory cookie již vysvětleným způsobem.

Využíváme Google Analytics pro statistické vyhodnocení. Google Analytics je webová analytická služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie, textové soubory, které se ukládají v počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webu. Informace o vašem používání tohoto webu vygenerované prostřednictvím souborů cookie se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu však společnost Google vaši IP adresu na území členských států EU nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkracuje. Pouze ve výjimečných případech se vaše celá IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a zkracuje se tam. Společnost Google tyto informace z pověření provozovatele tohoto webu použije k vyhodnocování toho, jak tento web používáte, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb spojených s používáním tohoto webu a internetového připojení provozovateli tohoto webu. IP adresa předaná vaším prohlížečem službě Google Analytics se nespojuje s jinými údaji získanými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že na banneru s upozorněním na používání souborů cookie / v centru předvoleb ochrany osobních údajů nepovolíte používání příslušných souborů cookie.

Další související informace najdete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout, resp. www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů). Upozorňujeme na to, že na našem webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp();“, který anonymizuje IP adresy smazáním jejich posledního oktetu.


Používání reklamních souborů cookie („Salesforce Pardot Services“)

Společnost SMA Solar Technology AG (SMA) uchovává pouze a výhradně osobní údaje návštěvníků webu, kteří se na našem webu zaregistrovali dobrovolně nebo z vlastního popudu, aby dostávali informace o produktech a službách, odebírali zpravodaj SMA nebo stahovali dokumenty. Pokud jste k tomu dali souhlas, můžete mimoto dostávat propagační e-maily založené na vašich zájmech.

Některé formuláře na webech SMA jsou propojeny se službou Pardot. Pardot je software pro marketingovou automatizaci společnosti Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje se nejprve ukládají do systému Pardot a pak se zpracovávají v systému Salesforce CRM za účelem kontaktování a/nebo zasílání informací. Společnost Salesforce neukládá IP adresy, ale používá individuální přiřazovací atributy „unique visitor ID“ a „unique identifier“. Z těchto údajů nelze odvodit konkrétní osobu.

Zde (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) se dozvíte, jak společnost Salesforce zpracovává vaše údaje při navštívení webů.

Společnost SMA používá Pardot jako službu pro marketingovou analytiku, která umožňuje udržovat, navrhovat a rozšiřovat webovou platformu společnosti SMA a její marketingovou komunikaci a optimalizovat obsah webů SMA. Za účelem ochrany uživatelů a partnerů umožňuje také identifikovat a případně odvracet rizika podvodu a bezpečnostní rizika. Údaje jsou společností Salesforce zpracovávány z našeho pověření na základě souborů cookie.

Soubory cookie společnosti Pardot se používají pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas v rámci našeho banneru s upozorněním na používání souborů cookie / centra předvoleb ochrany osobních údajů. Ukládání souborů cookie můžete také deaktivovat v nastavení webového prohlížeče.

Pokud povolíte pouze základní soubory cookie, může to omezit funkce a uživatelskou přívětivost webové platformy SMA.


Používání partnerských (affiliate) souborů cookie (Awin)

Do našeho webu jsme integrovali komponenty společnosti Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo. Awin je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma prodeje, která umožňuje komerčním provozovatelům webů, v angličtině označovaným jako merchant nebo advertiser, zobrazovat na webech třetích stran, tedy u prodejních partnerů, kteří jsou v angličtině rovněž označováni výrazy affiliate nebo publisher, reklamu, která je obvykle odměňována provizí za kliknutí nebo prodej. Společnost Awin vytváří soubor cookie v IT systému příslušné osoby. Do sledovacího souboru cookie společnosti Awin se neukládají osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo prodejního partnera, tj. partnera, který potenciálního zákazníka zprostředkoval, a také pořadové číslo návštěvníka webu a propagačního prostředku, na který kliknul. Účelem ukládání těchto údajů je vyřízení provizních plateb mezi komerčním provozovatelem webu a prodejním partnerem, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tedy sítě společnosti Awin.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Awin najdete na adrese www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.


Používání Map Google

Na naší internetové platformě používáme prostřednictvím rozhraní mapovou službu Mapy Google. V tomto případě se jedná o službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“).

K využívání funkcí služby Mapy Google je nutné ukládat vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. Poskytovatel těchto webových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google používáme, abychom vám usnadnili nalezení míst uvedených na naší internetové platformě. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který zároveň tvoří právní základ pro používání Map Google.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.


Používání nástroje Eventbrite

Na webu nabízíme uživatelům také možnost rezervovat si účast na akcích. K tomu využíváme nástroj Eventbrite provozovaný společností Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Při registraci na událost budete přesměrováni na web společnosti Eventbrite. Na zpracování údajů společností Eventbrite nemáme vliv. Společnost Eventbrite Inc. se účastní rámcového programu Štít EU-USA na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA a Evropské komise, který se týká shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů z členských států Evropského hospodářského prostoru. Informace o tom, které údaje společnost Eventbrite Inc. v rámci Štítu EU-USA na ochranu soukromí shromažďuje, zpracovává a využívá a k jakým účelům se tak děje, najdete zde:

www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eu-us-privacy-shield-notice.

Chcete-li se prostřednictvím služby Eventbrite zaregistrovat na událost, musíte společnosti Eventbrite Inc. sdělit následující údaje:

 • Jméno, příjmení

 • E-mailová adresa

 • Obec

 • Datum narození

 • Druh vstupenky

 • ID akce (který webinář registrujete)

 • Uplatněné poukázky

Další informace o tom, jak společnost Eventbrite Inc. používá osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Eventbrite:

www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy.

Jako pořadatel získáváme od společnosti Eventbrite přístup k výše uvedeným údajům účastníků akce. Údaje používáme pro účely přípravy akce a činností navazujících po jejím skončení. Pro lepší plánování budoucí nabídky akcí využíváme údaje o účasti na akcích k tomu, abychom zjistili, jak jsou akce využívány a vytíženy.


Používání služby YouTube

Do naší internetové platformy jsou integrována videa, k jejichž přehrávání využíváme plugin služby YouTube provozované společností Google („YouTube“). Provozovatelem služby je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když otevřete stránku naší internetové platformy, do které je integrováno video, naváže se spojení se servery služby YouTube. Serveru YouTube se při tom sděluje, které stránky naší internetové platformy jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete službě YouTube přiřadit údaje o procházení webu přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/, které platí i pro službu YouTube.

Službu YouTube používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat videa a tím vám prozradit víc o nás a našich službách; v tom spočívá zároveň oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Používání služby Vimeo

Do naší internetové platformy jsou integrována videa, k jejichž přehrávání využíváme plugin služby Vimeo provozované společností Vimeo („Vimeo“). Provozovatelem služby je společnost Vimeo, LLC se sídlem 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Pokud otevřete stránky našeho webu, do nichž je tento plugin integrován, naváže se spojení se servery služby Vimeo a plugin se zobrazí. V důsledku toho se na server služby Vimeo přenáší informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při tom přihlášeni jako člen služby Vimeo, přiřadí Vimeo tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání pluginu, například při kliknutí na tlačítko pro přehrání videa, jsou tyto informace rovněž přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazování můžete zabránit tím, že se před použitím našeho webu odhlásíte ze svého uživatelského účtu Vimeo a odstraníte příslušné soubory cookie služby Vimeo. Další informace o zpracování údajů a upozornění k ochraně osobních údajů společnosti Vimeo najdete na adrese vimeo.com/privacy.

Službu Vimeo používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat videa a tím vám prozradit víc o nás a našich službách; v tom spočívá zároveň oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Používání grafů ceny akcí EQS

Do našeho webu integrujeme externí služby společnosti EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) k vizualizaci ceny našich akcí. Pokud takovou službu používáte nebo pokud se vám zobrazuje obsah třetích stran, dochází z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování vašich údajů najdete proto v upozorněních k ochraně osobních údajů společnosti EQS Group AG na adrese www.eqs.com/about-eqs/data-protection.

Používání tohoto programu představuje náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Používání retargetingu a remarketingu

Výrazy retargeting, resp. remarketing označují technologie, které uživatelům, kteří předtím navštívili určitý web, zobrazují odpovídající reklamu i po opuštění tohoto webu. Za tímto účelem je nutné rozpoznat uživatele internetu i mimo vlastní web. K tomu se používají soubory cookie od příslušných poskytovatelů služeb. Rovněž se zohledňuje dosavadní uživatelské chování. Když si například uživatel prohlédne určité produkty, mohou se mu tyto nebo podobné produkty později zobrazovat jako reklama na jiných webech. Jedná se o personalizovanou reklamu přizpůsobenou potřebám jednotlivých uživatelů. Pro tuto personalizovanou reklamu není nutné, aby docházelo k identifikaci uživatele nad rámec jeho opětovného rozpoznání. Údaje používané pro retargeting nebo remarketing proto nekombinujeme s dalšími údaji.

Tyto technologie používáme k zobrazování reklamy na internetu. Pro zobrazování reklamy využíváme služby třetích stran. Využíváme mimo jiné nabídku společnosti Google, která umožňuje automaticky zobrazovat produkty zajímavé pro uživatele internetu. Tato funkce je realizována prostřednictvím souborů cookie. Další informace o této technologii získáte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese policies.google.com/privacy. Soubory cookie vytváříme pouze s vaším souhlasem. Právní základ tudíž představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Instalaci remarketingových souborů cookie společnosti Google a souborů cookie pro měření konverzí v rámci služby Google AdWords můžete také zabránit nastavením webového prohlížeče na adrese www.google.com/policies/privacy/ads/ a změnou odpovídajících nastavení.

Komunikace s námi


Můžete nás kontaktovat různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu. Rádi vás také budeme pravidelně informovat prostřednictvím našeho zpravodaje e-mailem nebo prostřednictvím tiskových zpráv.

Kontaktní formulář

Pokud chcete využít kontaktní formulář na naší internetové platformě, shromažďujeme za tímto účelem osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zejména vaše jméno a e-mailovou adresu. Kromě toho ukládáme i IP adresu a datum a čas požadavku. Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení vašeho dotazu, resp. vaší žádosti.

Sami můžete rozhodnout, které informace nám prostřednictvím kontaktního formuláře sdělíte. Právní základ zpracování vašich údajů tvoří váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Po zpracování záležitosti budou údaje nejprve uloženy pro případ dalších dotazů. Kdykoli můžete požádat o výmaz údajů. Pokud tak neučiníte, dojde k výmazu po úplném vyřízení záležitosti; zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají vždy nedotčeny.


Tiskové zprávy

Využívání poskytovatelů služeb k rozesílání tiskových zpráv

K rozesílání tiskových zpráv využíváme externí služby společností EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) a Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin). Když se zaregistrujete pro takovou službu, vyměňujeme si s těmito poskytovateli služeb komunikační údaje.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování vašich údajů najdete proto v upozorněních k ochraně osobních údajů společnosti EQS Group AG na adrese https://www.eqs.com/about-eqs/data-protection/ a společnosti Meltwater GmbH na adrese https://www.meltwater.com/en/privacy.

Využívání těchto programů je založeno na vašem souhlasu se souvisejícím zpracováním údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.


Zpravodaj

Přihlášení k odběru zpravodaje SMA probíhá metodou „double opt-in“, která vyžaduje osobní potvrzení e-mailem. Odběr zpravodaje lze kdykoli zrušit.


Zpravodaj Investor Relations

K rozesílání našeho zpravodaje Investor Relations (dále jen „zpravodaj IR“) využíváme služeb společnosti EQS Group AG. Rozesílání probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 věta 1 GDPR. Vaše údaje poskytujeme poskytovateli rozesílacích služeb výhradně za účelem rozesílání e-mailů.

Registrace k odběru našeho zpravodaje IR probíhá metodou „double opt-in“. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl registrovat s cizí e-mailovou adresou. Registrace k odběru zpravodaje IR jsou protokolovány, aby bylo možné proces registrace k odběru prokázat v souladu s právními požadavky. K tomu patří i ukládání okamžiku registrace a potvrzení a také IP adresy. Protokolují se také změny vašich údajů uložených u poskytovatele rozesílacích služeb.

Za účelem zpracování údajů získáváme při registraci váš souhlas a uvádíme odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Údaje se používají výhradně k rozesílání zpravodaje IR.


Marketingový zpravodaj

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho marketingového zpravodaje, bude vaše e-mailová adresa využívána pro naše vlastní propagační účely, dokud odběr neodhlásíte. Za tímto účelem budete e-mailem pravidelně dostávat informace o aktuálních tématech a také e-maily při zvláštních příležitostech, jako jsou speciální akce nebo nabídky školení. E-maily mohou být personalizované a individualizované na základě našich informací o vás.

Pokud jste nám svůj souhlas neudělili písemně, používáme pro registraci k odběru našeho marketingového zpravodaje metodu „double opt-in“, tj. marketingový zpravodaj vám budeme e-mailem zasílat až poté, co nám výslovně potvrdíte, že máme zasílání marketingového zpravodaje aktivovat. Poté vám zašleme e-mail s oznámením a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz v e-mailu potvrdili, že chcete dostávat náš zpravodaj.

Právní základ zpracování vašich údajů tvoří váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste se výslovně registrovali k odběru marketingového zpravodaje. V rámci zákonných požadavků je také možné, že od nás bez výslovného souhlasu obdržíte náš marketingový zpravodaj, protože jste si u nás objednali zboží nebo služby, v této souvislosti jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu a vy jste nevznesli námitku proti zasílání informací e-mailem. V takovém případě představuje právní základ náš oprávněný zájem na zasílání zpráv přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

K rozesílání marketingového zpravodaje využíváme nástroj pro marketingovou automatizaci Salesforce Pardot. Pardot je software pro marketingovou automatizaci společnosti Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Osobní údaje, které nám sdělíte během registrace k odběru marketingového zpravodaje, budou za účelem rozesílání marketingového zpravodaje a pro marketingové účely zpracovávány také v USA. Tyto údaje předáváme společnosti Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). K výše uvedeným účelům souvisejícím s údaji o zákaznících se používá také software Salesforce Pardot. Ve spolupráci se společností Salesforce.com tak díky vyhodnocování konkrétních zájmů našich zákazníků dokážeme lépe realizovat individuální oslovování. Jsme přesvědčeni, že oslovování, které odpovídá specifickým zájmům zákazníka, je i v zájmu zákazníků. Vzhledem k tomu, že společnost Salesforce.com je také členem programu Štít EU–USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant_search), je podle našeho přesvědčení zajištěno, že údaje zákazníků jsou i v USA zpracovávány na úrovni, která odpovídá německým zákonům o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že při rozesílání marketingového zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za účelem tohoto vyhodnocování obsahují odesílané e-maily takzvané webové signály (web beacons), resp. sledovací pixely. Při vyhodnocování propojujeme údaje předané těmito sledovacími pixely s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Na základě takto získaných údajů vytváříme profil uživatele, který umožňuje marketingový zpravodaj přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Zaznamenáváme, kdy čtete naše marketingové zpravodaje a na které odkazy v nich klikáte, a z toho vyvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje spojujeme s akcemi, které provádíte na našich webech. Pokud si to nepřejete, měli byste odběr odhlásit. Toto sledování navíc není možné, pokud jste ve svém e-mailovém programu ve výchozím nastavení deaktivovali zobrazování obrázků. V takovém případě se vám zpravodaj nezobrazí celý a nemusí být možné používat všechny funkce. Pokud obrázky zobrazíte ručně, dojde k výše uvedenému sledování.

Pokud jste se zaregistrovali k odběru marketingového zpravodaje a my vyhodnocujeme uživatelské chování podle výše uvedeného popisu, sdílíme takto získané údaje pro marketingové účely s následujícími společnostmi, které jsou s námi spojené:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Německo
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Německo
Tel.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 Mnichov, Německo
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

Společnost SMA Solar Technology AG disponuje po celém světě větším počtem dceřiných společností, které prodávají produkty společnosti SMA AG a zajišťují nezbytný servis, například SMA France S.A.S. nebo SMA Italia S.r.l. Údaje sdílíme i s těmito společnostmi. To samé platí pro dceřiné podniky společnosti emerce GmbH.

K předávání údajů těmto společnostem dochází proto, abychom pro vás mohli prostřednictvím našeho zpravodaje optimálně sestavovat nabídky, které jsou pro vás relevantní a zajímavé. Uvedené společnosti nebudou vaše osobní údaje používat k tomu, aby vás oslovovaly prostřednictvím jiných prodejních kanálů (například telefonátů). Společnost SMA Solar Technology AG uzavřela s každou z těchto společností smlouvy o zpracování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že k předávání údajů dochází jen v případě, že jste v rámci registrace k odběru zpravodaje udělili výslovný souhlas se zásadami ochrany osobních údajů v tomto prohlášení, a tedy i s tímto předáváním, probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Abychom shromážděné údaje sdíleli se společnostmi, s nimiž jsme spojeni, je také v zájmu našich zákazníků, který spočívá v individuálním informování v souladu s jejich zájmy; zpracování údajů je tedy oprávněné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. To platí zejména také proto, že zákazník může odběr zpravodaje kdykoli odhlásit. Informace se uchovávají po dobu, po kterou jste registrováni k odběru zpravodaje. Po odhlášení odběru uchováváme údaje výhradně ke statistickým účelům v anonymní podobě.

Pokud byste od nás už nechtěli dostávat další marketingové zpravodaje, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, resp. vznést námitku proti dalšímu zasílání zpravodaje, aniž by vám v této souvislosti vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Stačí, když využijete odkaz pro odhlášení z odběru, který je součástí každého zpravodaje, nebo zašlete sdělení nám nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.


Solar Calculator

Solar Calculator je bezplatná služba určená koncovým spotřebitelům. Pomocí nástroje Solar Calculator můžete vytvořit nezávazný vzorový výpočet („solární potenciál“) a následně společnosti SMA zaslat žádost o nabídku. Společnost SMA předá poptávku vybraným kvalifikovaným specializovaným firmám ve vaší blízkosti. Tyto firmy vás pak budou kontaktovat přímo za účelem dalšího poradenství a nabídky.

Pro výpočet solárního potenciálu je nutné v nástroji Solar Calculator zadat určité údaje (např. plánované umístění FV systému). Vaše osobní údaje také shromažďujeme, pokud odešlete žádost o nabídku.

Které údaje jsou při odesílání žádosti o nabídku shromažďovány a ukládány a jak jsou využívány:

 • Kontaktní údaje: oslovení, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, země, telefonní číslo, e-mailová adresa

 • Údaje o stavebních předpokladech: plánované umístění FV systému, druh střechy, plocha střechy, sklon střechy, orientace střechy

 • Další údaje: roční spotřeba elektrické energie, počet osob v domácnosti, zátěžový profil, další spotřebiče, preferováno skladování ano/ne, datum plánované instalace, vaše ostatní poznámky

 • Výsledek výpočtu nástroje Solar Calculator: vypočtená spotřeba energie, vypočtená velikost FV systému, vypočtená vlastní spotřeba, vypočtený odběr zbytkové elektrické energie, vypočtená dodávka do sítě, vypočtená úspora nákladů na elektrickou energii, vypočtený stupeň nezávislosti/autarkie, vypočtená úspora CO2, doporučené produkty

Právní základ pro zpracování vašich údajů tvoří navázání smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za účelem vytvoření nabídky předává společnost SMA vaše údaje kvalifikovaným specializovaným firmám (odborným partnerům společnosti SMA Solar). Vaše údaje používají odborní partneři společnosti SMA Solar výhradně k vytvoření nabídky. Mějte prosím pochopení pro to, že nemůžeme ovlivnit obchodní vztah mezi vámi a odborným partnerem.

S osobními údaji, které od vás společnost SMA získá, je zacházeno s přísnou důvěrností a bez vašeho výslovného souhlasu nebudou předávány třetím stranám. Společnost SMA může osobní údaje používat pro interní účely, jako je například analýza dat, výzkum nebo vylepšování produktů. Vaše údaje budou z našeho systému vymazány nejpozději po 3 měsících od okamžiku vaší poptávky v nástroji Solar Calculator.

Za účelem zpracování vaší žádosti o nabídku a zasílání e-mailů budou vaše údaje zpracovávány také v USA. Tyto údaje předáváme společnosti Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. Ve spolupráci se společností Salesforce.com tak můžeme lépe zpracovat žádost o nabídku podle vašich specifických přání. Jsme přesvědčeni, že to je ve vašem zájmu.

K automatickému rozesílání e-mailů používáme automatizační software Salesforce Pardot od stejnojmenné společnosti Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Pardot zaznamenává vaše uživatelské chování a vyhodnocuje vaše údaje ve formě uživatelského profilu. Další související informace najdete v části „Marketingový zpravodaj“.


Komentáře

Na naší internetové platformě máte možnost komentovat naše příspěvky. Za tímto účelem musíte uvést své jméno, můžete ale použít i pseudonym. Musíte také uvést svou e-mailovou adresu. Uvedení vaší e-mailové adresy je nezbytné, abychom vás mohli kontaktovat v případě stížností na vaše komentáře a požádat vás, abyste se k nim vyjádřili; ukládáme také IP adresu. Bez těchto údajů nemůžete přidávat komentáře. Při zveřejnění komentáře se však zobrazí pouze vámi vybrané jméno, resp. pseudonym. Právní základ zpracování vašich údajů tvoří váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Sociální média


Na naší internetové platformě najdete odkazy na sociální sítě Facebook, profesní síť LinkedIn a službu krátkých zpráv Twitter. Odkazy poznáte podle příslušného loga poskytovatele.

Kliknutím na odkazy se otevřou příslušné stránky v sociálních médiích, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Podrobnosti o ustanoveních, která na nich platí, najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů; naleznete je na následujících adresách.

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Před otevřením příslušných odkazů nejsou příslušným poskytovatelům předávány žádné osobní údaje. Vaše otevření odkazované stránky představuje zároveň základ pro zpracování údajů příslušnými poskytovateli.

Vaše práva a kontakt


Klademe velký důraz na to, abychom vám zpracování vašich osobních údajů co nejtransparentněji vysvětlili, a také na to, abychom vás informovali o právech, která vám náleží. Pokud požadujete bližší informace nebo chcete uplatnit svá práva, můžete nás kdykoli kontaktovat, abychom se mohli o vaši záležitost postarat.


Práva subjektu údajů

V oblasti zpracování vašich osobních údajů máte rozsáhlá práva. Především máte rozsáhlé právo na informace a v případě potřeby můžete požádat o opravu a/nebo vymazání, resp. zablokování svých osobních údajů. Můžete rovněž požadovat omezení jejich zpracování a máte právo na vyslovení nesouhlasu. S ohledem na osobní údaje, které nám předáváte, máte také právo na přenositelnost údajů.

Pokud byste chtěli uplatnit některá ze svých práv a/nebo o nich získat bližší informace, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky. Kromě toho se alternativně můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.


Odvolání souhlasu a vyjádření nesouhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do okamžiku odvolání. Kontaktními osobami pro tyto účely jsou rovněž náš zákaznický servis a náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů neprobíhá na základě souhlasu, ale z jiného právního důvodu, můžete s tímto zpracováním osobních údajů vyslovit nesouhlas. Na základě vašeho nesouhlasu bude provedena kontrola a případně ukončení zpracování údajů. O výsledku kontroly budete informováni, a pokud má zpracování osobních údajů přesto pokračovat, obdržíte od nás podrobnější informace o tom, proč je to přípustné.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakt

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který nás podporuje v otázkách ochrany osobních údajů a na kterého se můžete také přímo obracet. Pokud máte dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo pokud si přejete opravit či vymazat své údaje nebo odvolat udělené souhlasy, obraťte se na:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-mail: datenschutz@SMA.de


Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů námi není prováděno v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, můžete si stěžovat u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pak vaši záležitost ověří a informuje vás o výsledku. Kromě toho máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Další informace a změny


Odkazy na další weby

Naše internetová platforma může obsahovat odkazy na další weby. Tyto odkazy jsou zpravidla jako odkazy označeny. Nemáme vliv na to, nakolik odkazované weby dodržují platné předpisy o ochraně osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste se na jiných webech rovněž informovali o jejich ochraně osobních údajů.


Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je zřetelně vyznačena uvedením data (dole). Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna. Změny probíhají zejména při technických úpravách internetové platformy nebo při novelizacích předpisů o ochraně osobních údajů. Aktuálně platnou verzi prohlášení o ochraně osobních údajů lze vždy zobrazit přímo prostřednictvím internetové platformy. Doporučujeme pravidelně se informovat o změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: září 2021

Verze 4.4